بسم الله

در چند سال اخیر، جریان های عدالت خواهی متعدد و برخی جنبش ها و حرکت های نو ظهور در کشور ایجاد شده است.

برخیشان دارند راه را اشتباهی می روند و به مردم آدرس غلط می دهند و حاصل آن چیزی نیست جز نا امیدی مردم از اصل اسلام و نظام اسلامی.

برای عدالت خواهی به حق، به چند مورد باید توجه ویژه داشت:

1- عدالت خواهی باید بر محور ولایت باشد. ولایت ستون نظام اسلامی است.

2- برای عدالت خواهی بت های درون کعبه را بشکنید. نه خود کعبه و ستون هایش را!

3- به مردم آدرس غلط ندهید. نگویید نظام و حکومت مقصر است. بگویید فلانی در فلان جام مقصر است. بگویید بانک مقصر است. جریان های باطل لیبرال وطنی مقصرند.

اگر بگویید نظام مقصر است مردم عادی برداشتشان این است که مقصر ولایت فقیه و اسلام است!

4- مقصر مسئولین هستند اما تنها مقصر مسئولین نیستند.

مردم هم نقش بسیار مهمی دارند.

عمار باشید برای بصیرت بخشی به مردم. نقش مردم بسیار مهم است. از مهم ترین دلایل وقوع عاشورا مردم کوفه بودند. اگر مردم حب الدنیا نداشتند و نسبت به زمانه بصیرت داشتند، عاشورا به وقوع نمی پیوست.

5- این جریان های عدالت خواهی باید روش درست عدالت خواهی را تبیین کنند و وجه افتراقشان را با جریان های باطلی که با سوار شدن بر مشکلات مردم و مطالبات آن ها سعی در سرنگونی اصل نظام و اسلام دارند، مشخص کنند تا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند.