بسم الله النّور

با دیدن این دعاها، انسان‌های ضعیف، تحقق این امور را محال و غیر ممکن می‌دانند!

در صورتی که همه‌ی این امور ممکن است!

چون خداوند علی کل شیئ قدیر است و ممکن المحال!

کافی است مؤمن بشویم به خدای علیم قدیر...