بسم الله النّور

به راه و بی راه خوش آمدید. اگر زحمتی نیست این لینک ها را مطالعه بفرمایید.

حکمت امتحان

حتما این لینک را مطالعه بفرمایید: البلاء للولاء

به راستی انسان را در رنج آفریده ایم...

به راستی ما انسان را در رنج آفریدیم (2)

به راستی ما انسان را در رنج آفریدیم (3)

«عبودیت» در محضر «ربّ»

حول و قوه الهی

 

التماس دعا