بسم الله النّور

دست نوشته ای از شهید چمران درباره درد و رنج

امیدوارم بتوانید مطلب را مطالعه کنید، حوصله ی تایپش نیست.