بسم الله النّور

انسان باید دوبار در زندگی تسلیم شود

یک بار وقتی مسلمان متولد می شود

یک بار وقتی در میان ابتلائات تسلیم می شود

چرا گفتن ها را کنار میگذارد

خودش را کنار میگذارد

من اش را کنار میگذارد

و تسلیم می شود

تسلیم خدایی که همه وجودش در قبضه و ید قدرت اوست