بسم الله النّور

این لینک را در رابطه با جریان نفوذ فمینیستی در مجلس آینده مطالعه بفرمایید.

جریان فمینیست وطنی، جریان معتقد به ساختار قدرت جهانی!