بسم الله النّور

 

 

 

دقت کرده اید حضرت آقا بسیاری از مسائل را با زبان نظامی و جنگی تبیین میکنند...