بسم الله النّور

خیلی وقت ها برخی از افراد ساده لوح می گویند در سیاست نباید دخالت کرد؛

در صورتی که سیاست محل منازعه حق و باطل است؛

و مذبذب و در رفت آمد بودن میان حق و باطل یا بی طرفی، معنا ندارد.

انسان یا در جبهه حق است یا باطل

گزینه سومی وجود ندارد.