بسم الله النّور

1-دیروز و امروز

2-در پیش چشم کوخ نشینان غریب نیست/از کاه،کوه ساختن کاخ ساز ها

3-در چاه یارانت نیفتی، یوسف تنها