بسم الله

یا صاحب الزمان!

دوران عمرمان در دنیا به جای زندگی شده مردگی!

مردیم از بی امامی

ظهور کن!

اللهم انا نشکوا الیک فقد نبیّنا و غیبة ولیّنا...