بسم الله

با گفته ها، نوشته ها، اعمال و رفتارمان دعوت به خودمان می کنیم یا خدا؟

مردم را دعوت می کنیم به ما ایمان بیاورند یا خدا؟

شیطان خوب بلد است باطل را در لباس حق درآورد!

واقعیت این است که خیلی از اعمالمان که جلوه تبلیغی و دعوت به حق دارند، باطنشان باطل است! دعوت به خودمان است! نه خدا!

کارهایی که از درون باطل و فاسدند، چون انسانی که عامل آن اعمال است، فاسد است.

پناه بر خدا