بسم الله النّور

مهم ترین پروژه شیطان در طول سالهای اخیر، حیازدایی در لباس ایدئولوژی باطلی به نام فمینیسم است. فمینیسم دو شق اصلی چپ مارکسیست و سوسیال و راست لیبرالیست دارد.

در فضای مجازی، تلگرام نسخه مجازی سوسیالیسم و اینستاگرام ظهور مجازی لیبرالیسم هست.

در تلگرام اصل بر اشتراکی بودن همه چیز است و در اینستاگرام اصل بر محوریت صاحب هر پیج هست. در اینستاگرام هر لایک و فالو بیشتر نماد دعوت به خود است تا اعلام لایک به عنوان علاقه به مطلب یا تصویر گذاشته شده و یا مطالب صاحب پیج.

اما مهم ترین ویژگی این شبکه ها، بی حریم بودن آن هاست، خصوصا در اینستاگرام که عملا هیچ حریم و حیایی وجود ندارد.

به قول بزرگواری، فضای مجازی، تبدیل به عرصه ی عمومی فضای خصوصی شده است و دقیقا شیطان پروژه ی خودش را در حیا زدایی و زدودن حریم ها به غایت خود رسانده است.

تلگرام و اینستاگرام دو ظرف باطل است برای سبک زندگی مجازی که ما می خواهیم از آن ها برای رساندن پیام حق استفاده کنیم؟ آیا ممکن است؟

آیا وقت آن نرسیده است که اندیشمندان ما نسخه سبک زندگی اسلامی را برای تمام شقوق حیات ارائه دهند؟