بسم الله النّور

مطمئن نیستم که به صلاح است نوشتن در اینجا یا نه، خدا راضی است به نوشتن یا نه

مطالب قبلی هستند، و تا به نتیجه قطعی در مورد ادامه نوشتن در اینجا نرسم مطلب جدیدی اضافه نخواهد شد.

 

حلالم کنید

 

التماس دعا