بسم الله النّور

رمضان، ماه تقابل شیطان با رفتارهای رحمانی است. سعی شیطان این است که شما را اغوا کند، یعنی دستگاه سنجش صحیح را از کار بیاندازد تا دچار خطای در محاسبه شوید. کار تقوا نقطه ی مقابل است. تقوا به شما فرقان یعنی آگاهی برای جدا کردن حق از باطل می دهد.

امام خامنه ای 1393/4/16