بسم الله النّور

در شرایط و بحران های زندگی گاهی تصور می کنیم که خدا نیست!

اما در واقع ما نیستیم در محضر بندگی اش...

او همیشه هست در جایگاه ربوبی اش

و تصور می کنیم که خدا نمی بیندمان

در حالی که ما خدا را نمی بینیم!

و همه ی بار را بر دوش خودمان می گذاریم

و می گوییم چه قدر سخت است زندگی!

در حالی که باید به او توکل کنیم و همه ی وجودمان را به او بسپاریم

و بگوییم «افوّض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد»

اگر در «محضر ربّ» باشیم همه چیز «یسر» است نه «عسر»

چون همه ی کارهامان را به او واگذار کرده ایم و او اقدر القادرین است همه چیز آسان است

چون او «رب» است و حواسش هست به «عبد»

رب هیچ گاه نگاهش را از عبد بر نمی دارد

هیچ گاه ...

مگر این که «عبد» از مسیر بندگی خارج شود!

 

پناه بر خدا از این که از مسیر بندگی خارج شویم.

التماس دعا در این ایام بندگی