بسم الله

جوانه زدن سخت ترین قسمت رویش یک بذر است. 

 خارج شدن از پوسته ای سخت و دشوار،

حرکت در میان ذرات سنگ و خاک و در نهایت از خاک.بیرون آمدن...

از خاک به افلاک ...