بسم الله

یک انسان همان گونه که می تواند به عنایت رب العالمین راه صد ساله را یک شبه طی کند،

می تواند هزاران سال راه آمده و عبودیت در محضر حضرت حق را، با یک تکبر و خود محوری برگردد و سقوط کند!

مانند شیطان!