بسم الله

در آیه 13 سوره مزمل آمده است:

وَ طَعاماً ذا غُصَّةٍ وَ عَذاباً أَلیماً

و غذایى گلوگیر و عذابى پردرد است.
این آیه توصیف غذای گروهی از اهل جهنم است. غذایی که در آن خصلت «غصه» وجود دارد.

غصه ویژگی طعام جهنمی هاست!

غصه نخوریم!