بسم الله النّور

امام زمان(عجّ) در نامه ای خطاب اسحاق بن یعقوب مرقوم فرمودند:

«واکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فإنّ ذلک فرجکم» 

برای تعجیل در امر فرج ، بسیار دعا کنید که همان فرج شماست.
منبع: کمال الدین و تمام النعمه ، باب ۴۵، حدیث۴

 

امشب از دعا کم نگذاریم. از تمام انبیاء، ائمه، صالحین، صدیقین، شهدا کمک بخواهیم برای یاری ما در انتخابات. باشد که این انتخابات قدمی باشد برای تعجیل در ظهور

ما منتظر ظهوریم. این ماییم که باید برویم به سمت او، تا ظهور کند.

 

عید بر شما مبارک.