بسم الله الرحمن الرحیم

چه قدر به این آیه مؤمنیم؟

چه قدر از مردم می ترسیم و چه قدر از خدا؟