بسم الله

هر وقت تصور کردید باطل بسیار قوی است

هر وقت تصور کردید تنهایی کاری از دستتان بر نمی آید در مقابل جبهه باطل

هر وقت تصور کردید در جبهه حق هرکاری هم انجام شود دیگر اثر ندارد

این یعنی ایمانتان دچار نقائص و ضعف های جدی شده است!

چون مؤمن به حول و قوه حضرت حق قوی است و به میزان قرب به خداوند، متصف به صفت قدیر باری تعالی شده است. دست او می شود یدالله، گوشش، أُذُن الله و...

مخاطب!

خودم!