بسم الله النّور

همیشه استاد ما می گویند حوزه ی تأثیر گذاری یک انسان انقدر وسیع هست که یک گناه او می تواند رحمت خدا را از بسیاری از بندگان سلب کند. این نشان دهنده ی وسعت وجودی یک انسان است.

گاهی یک نگاه، یک کلمه و یا یک رفتار کوچک حتی به اندازه یک پلک زدن می تواند سرنوشت یک فرد را تغییر دهد.

حواسمان به نگاه ها

رفتار ها

و کلماتمان باشد...