بسم الله النّور

این لینک را مطالعه بفرمایید

من، او، جواب سوال