بسم الله النّور

 

دوستی یک روایت برایم پیامک فرستادکه خیلی برایم جالب بود.

 

امام صادق (ع)

شیعیان ما را به سه چیز بیازمایید:

1- در اوقات نمازشان که چگونه بر آن ها مواظبت می کنند.

2- در اسرارشان که چگونه آن ها را از دشمنان ما حفظ می کنند.

3- در اموالشان که چگونه با آن به برادران خود کمک می کنند.

منبع: خصال ترجمه جعفری، ج 1، ص 161

خصال عجب کتابی است!