بسم الله الرحمن الرحیم

4:142

منافقان، با خدا نیرنگ مى‏‌کنند،

و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد؛

و چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند.

با مردم ریا مى‏‌کنند

و خدا را جز اندکى یاد نمی‌کنند.

سوره نساء آیه 142